Tuesday, August 18, 2009

Feel Free to call and discuss your problems !

မဂၤလာပါ ခင္ဗ်ာ !

မိတ္ေဆြတုိ႔ရဲ႕ နည္းပညာအခက္အခဲမ်ားကုိ အိမ္တုိင္ရာေရာက္ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အဖြဲ႕က ေျဖရွင္းေပးဖုိ႔ အသင့္ရွိပါတယ္၊ နည္းပညာပုိင္း ဆုိင္ရာ ဗဟုသုတ အနည္းငယ္ကုိလည္း ေ၀မွ်ထားပါတယ္၊ စိတ္ပါ၀င္ စားသူတုိင္ ၀င္ေရာက္ေလ့လာႏူိင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

Dear All,

I have to support to solve your technical errors. Any time contact me. Depend on your in case of urgency, I have to reply. I will be available after office hours. My office hour is finished after 6:30 pm in week days. Saturday and Sunday will be feel free to call 24/7. You can drop a mail to me 24/7. I want to be reply just on time,if any inconvenience occur notify me again. Than you all in advance for your contact.

I can reach all over the world by TeamViewer

If you need my support in urgent, kindly surf to www.teamviewer.com and download the program for FOC. After the installation the teamviewer soft, let me know your TeamViewer ID and Password to assist you in time.
(Will be charged session by session !)


Service Available:

1. Technical Consultant (Online FOC)
2. Standalone Environment (Troubleshooting, Installation)
3. Networking Environment (Troubleshooting,Installation)
4. Data Recovery Service & Virus Cleaning
5. Photo Editing, Graphic Design,Animation Adv for Web & Movie 6. On call and Any Media Service
7. CCTV, DVR and Security system troubleshooting
8. Web Developing and Updating
9. TeamViewer Remote Support ( 20 SGD/One Session)

Remark: Onsite troubleshooting need to be provide travelling allowance ! Depend on your destinationFeel free to call for technical support !
Contact Info
naylinn.whoami@gmail.com
michaellinn77@gmail.com
Mobile: 94868940

Sunday, June 10, 2007

MP3, MP4 Player Usage

MP3, MP4 Player မ်ားကုိ ကုိယ္တြယ္ အသုံးျပဳရာတြင္ သတိ့ထားရမည့္အခ်က္မ်ား-

၁။ မိမိ၏ Player မ်ားကုိ PC မ်ား၏အေ႔ရွဘက္မ်က္ႏွာစာရွိ USB Port မ်ားတြင္ အလြယ္တကူ တပ္ဆင္အသုံးျပဳ ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကည္ပါ။

၂။ Player မ်ားအတြင္းသုိ႕မလုိအပ္ဘဲ Data ကူးယူျခင္းမျပဳ လုပ္ပါႏွင့္။

၃။ မျဖစ္မေန ကူးယူရန္လုိအပ္ေသာ Data မ်ားကုိ Anti Virus Program တစ္ခုခုႏွင့္ ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးၿပီးမွ ကူးယူပါ။

၄။ Player မ်ားကို PC ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳတုိင္း Virus Check လုပ္ပါ။

၅။ Player မ်ားကုိ မၾကာခဏ Format လုပ္ပါက Storage Capacity က်ဆင္းပါသည္။

၆။ Player မ်ားကုိ ေရေငြ႕႐ုိက္ႏုိင္ေသာ ေနရာမ်ား၊ ေနေရာင္ျခည္ႏွင့္တုိက္႐ုိက္ ထိ့ေတြ႔ေသာေနရာမ်ားႏွင့္ ထိမိခုိက္မိႏုိင္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ လြယ္လင့္တကူ ထားျခင္းမွေရွာင္ၾကည္ပါ။

၇။ Player အတြင္းတြင္ ထည့္သြင္းအသုံးျပဳေသာ Battery မ်ားကုိ မၾကာခဏ စစ္ေဆးပါ။

သုိ႔မွသာ သင့္၏ Player ကုိသက္တမ္းျပည့္ သုံးစြဲႏုိင္ပါလိမ့္မည္။


--
Have a nice day
Nay Linn Aung

Saturday, June 9, 2007

Photos/Movies CD & DVD Creation

Photo CD/DVD တစ္ခ်ပ္ Burning ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ JPEG Format ကုိသာအသုံးျပဳသင့္ပါသည္။ သုိ႕မွသာ Any CD/DVD Player မ်ားတြင္ထည့္သြင္း ၾကည့္႐ႈရန္ အဆင္ေျပမည္ျဖစ္သည္။ Photo Album CD တစ္ခ်ပ္ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ Software မ်ားစြာရွိသည့္အနက္ Mediatox မွေရးသားျဖန္႕ျဖဴးေသာ Aurora Media Workshop Software သည္ဘက္စုံအသုံးျပဳႏူိင္ေသာ Media Software တစ္ခုျဖစ္သည္။ Software ႏွင့္ သင္ဆုိင္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ www.mediatox.com တြင္၀င္ေရာက္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါသည္။ Photo DVD မ်ားကုိလည္း အထက္ေဖာ္ျပပါ Media Software ကုိအသုံးျပဳ၍ လြယ္လင့္တကူ ကူးယူႏူိင္ပါသည္။

DVD အခ်ပ္မ်ားတြင္ Single Layer ႏွင့္ Double Layer ဟူ၍ႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စား ရွိပါသည္။ Single Layer DVD သည္သုိေလွာင္ႏူိင္မႈပမာဏအားျဖင့္ CD (၈) ခ်ပ္စာရွိၿပီး Double Layer DVD တြင္သိုေလွာင္ႏူိင္မႈပမာဏ CD (၁၆) ခ်ပ္စာရွိပါသည္။ ယခုေခတ္စာေနေသာ (၉)ကား၊ (၁၂)ကား အစရွိသည့္ Double Layer DVD မ်ားတြင္ထည့္သြင္းထားေသာ Movies မ်ားသည္ MP4 Format ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ Movie Format မ်ားတြင္ MP4 Format ျဖင့္ Compile လုပ္ပါက File Size ေသးငယ္သြားသကဲ့သုိ႕ Audio Format မ်ားတြင္လည္း MP3 Format ျဖင့္ Compile လုပ္ပါက Original Size ၏ (၁၀)စမွ်ေသးငယ္သြားမည္ျဖစ္သည္။


--
Have a nice day
Nay Linn Aung

Thursday, June 7, 2007

Photo Editing & RetouchingPhoto Editing ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အသင့္ေတာ္ဆုံးႏွင့္ အမွန္ကန္ဆုံးေရြးခ်ယ္သင့္ေသာ Graphic Software မွာ Adobe Photoshop ျဖစ္ပါသည္။ Shooting တစ္ခုမွ႐ုိက္ကူးၿပီးေသာ Photos မ်ားကုိ Photo Technology အရ Exposure, Lighting & Brightness မ်ားကိုခ်ိန္ၫွိႏူိင္ရန္အတြက္ Options
မ်ဳိးစုံစြာပါရွိပါသည္။ ပုံေဟာင္း၊ ပုံေဆြးမ်ားကုိ Retouching ျပဳလုပ္ရာတြင္ Photo ႏွင့္တြဲဖက္အသုံးျပဳႏူိင္ေသာ Plug-in မ်ား၏အခန္းက႑မွာလည္း အံမခန္းပင္ျဖစ္သည္။
ယခုမ်က္ေမွာက္ေခတ္ Professional Photographers မ်ား၏လက္စြဲေတာ္သံလွ်က္မွာ Adobe မွေနာက္ဆုံးေရးသားထုတ္ေ၀ေသာ Adobe Photos CS3 ပင္ျဖစ္ပါသည္။ Adobe မွျပဳလုပ္ေသာ Software မ်ားအတြက္ Adobe Professional Online Exam မ်ားကိုလည္း မိမိတုိ႕တက္ကၽြမ္းနားလည္း၊ ေလ့လာလုိက္စားျခင္း တုိ႕အေပၚအေျခခံ၍ ေျဖဆုိႏူိင္ၿပီးျဖစ္သည္။ Adobe Products မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို www.adobe.com တြင္ၾကည့္႐ႈႏူိင္ပါသည္။

--
Have a nice day
Nay Linn Aung

Wednesday, June 6, 2007

Basic Digital Camera Usage
Digital Camera အမ်ားစုသည္ ပုံ႐ုိက္ယူရန္အတြက္ Storage Card လုိအပ္ပါသည္။ (ဥပမာ- CF, MMC, SD…etc) စသည္ျဖင့္ အမ်ဳိးအစားမ်ားစြာ ရွိသည့္အနက္၊ မိ့မိ့ပုိင္ဆုိင္ေသာ Digital Camera သည္ မည္သည့္အမ်ဳိးအစား ကုိအသုံးျပဳသည္ကုိ တိ့က်ေသခ်ာစြာ သိရွိရန္လုိအပ္ပါသည္။

Digital Camera မ်ားသည္ပုံ႐ုိက္ယူၿပီးသည္ႏွင့္ Camera အတြင္းရွိ Storage Card မ်ားအတြင္းတြင္ Folder တစ္ခု Create လုပ္ၿပီးသိမ္းဆည္းထားပါသည္၊ Card ထဲမွပုံမ်ားကို Personal Computer ထဲသုိ႕ကူးယူၿပီးပါက Card အတြင္းရွိ Folder အားလုံးကို Delete လုပ္ႏူိင္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ မိ့မိ့တုိ႕အသုံးျပဳေသာ Card မ်ားကုိ မၾကာခဏ Format လုပ္ျခင္းသည္ Card ၏ Storage Capacity ကုိေလွွ်ာ့နည္းေေစပါသည္။Digital Camera မ်ားကိုလည္း အပူခ်ိန္ျမင့္မားလြန္းေသာေနရာမ်ား၊ ေရေငြ႔႐ုိက္ႏူိင္ေသာေနရမ်ားႏွင့္ ထိခုိက္လြယ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ အလြယ္တကူထားျခင္းမွ ေရွာင္ၾကည္ရန္လုိအပ္ပါသည္။


Tuesday, June 5, 2007

Basic Multi Medias Facts

မာလ္တီမီဒီယာႏွင့္ စက္ဆပ္ပစၥည္းမ်ားကို တြဲဖက္အသုံးျပဳလုိေသာ User မ်ားေနျဖင့္ မိမိတုိ႕ကုိယ္ပုိင္ မာလ္တီမီဒီယာ စက္ဆပ္ပစၥည္းမ်ား၏ သေဘာသဘာ၀ကုိ ေသခ်ာတိ့က်စြာ သိ့ရွိရန္လုိအပ္ပါသည္။

1. Digital Camera Usage (Still Portable or Professional)

မိမိတုိ႔႐ုိက္ကူးထားေသာ Digital Photos မ်ားကုိ Personal Computer အတြင္း၌ သိမ္းဆည္းလုိပါက Digital Card Reader ကုိအသုံးျပဳ၍ Data Storage မ်ားျဖစ္ေသာ (Hard Disk, CDR, DVDR) မ်ားအတြင္းထည့္သြင္း သိမ္းဆည္းႏူိင္ပါသည္။

Digital Photos မ်ားကုိသိမ္းဆည္းရန္ အလြန္လြယ္ကူ ႐ုိးရွင္းေသာနည္းလမ္းမွာ မိမိကုိယ္ပုိင္ Personal Computer အတြင္းရွိ Hard Disk တြင္ Data Pertation တစ္ခုခြဲ၍ သိမ္းဆည္းႏူိင္ပါသည္။

ဥပမာ - Data Pertation ၏ Drive Letter သည္ D:/> ျဖစ္သည္ဆုိပါက D:/My Photos/> ဟူ၍ Main Folder Name ကုိ My Photos ဟုေပးၿပီး ၄င္း Folder ၏ေအာက္တြင္ ႐ုိက္ကူးခဲ့ေသာ Day & Date မ်ားအရ Sub Folder မ်ားခြဲ၍သိမ္းဆည္းထားပါက လြယ္ကူစြာ ရွာေဖြၾကည့္႐ႈ ပုံထုတ္ယူႏူိင္မည္ျဖစ္သည္၊