Tuesday, August 18, 2009

Feel Free to call and discuss your problems !

မဂၤလာပါ ခင္ဗ်ာ !

မိတ္ေဆြတုိ႔ရဲ႕ နည္းပညာအခက္အခဲမ်ားကုိ အိမ္တုိင္ရာေရာက္ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အဖြဲ႕က ေျဖရွင္းေပးဖုိ႔ အသင့္ရွိပါတယ္၊ နည္းပညာပုိင္း ဆုိင္ရာ ဗဟုသုတ အနည္းငယ္ကုိလည္း ေ၀မွ်ထားပါတယ္၊ စိတ္ပါ၀င္ စားသူတုိင္ ၀င္ေရာက္ေလ့လာႏူိင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

Dear All,

I have to support to solve your technical errors. Any time contact me. Depend on your in case of urgency, I have to reply. I will be available after office hours. My office hour is finished after 6:30 pm in week days. Saturday and Sunday will be feel free to call 24/7. You can drop a mail to me 24/7. I want to be reply just on time,if any inconvenience occur notify me again. Than you all in advance for your contact.

I can reach all over the world by TeamViewer

If you need my support in urgent, kindly surf to www.teamviewer.com and download the program for FOC. After the installation the teamviewer soft, let me know your TeamViewer ID and Password to assist you in time.
(Will be charged session by session !)


Service Available:

1. Technical Consultant (Online FOC)
2. Standalone Environment (Troubleshooting, Installation)
3. Networking Environment (Troubleshooting,Installation)
4. Data Recovery Service & Virus Cleaning
5. Photo Editing, Graphic Design,Animation Adv for Web & Movie 6. On call and Any Media Service
7. CCTV, DVR and Security system troubleshooting
8. Web Developing and Updating
9. TeamViewer Remote Support ( 20 SGD/One Session)

Remark: Onsite troubleshooting need to be provide travelling allowance ! Depend on your destinationFeel free to call for technical support !
Contact Info
naylinn.whoami@gmail.com
michaellinn77@gmail.com
Mobile: 94868940

4 comments:

phung bella said...

hi beautiful blog. We have a big classified site in Myanmar. Please visit us back at: http://ads.com.mm/?cid=4fd60e51e4b0fa6db841e336&utm_campaign=ads_mm_lb_blog_phung&utm_source=ads_lb_blog&utm_medium=lb_blog

Anonymous said...

Additionally, you'll stray comes apropos 1GB RAM, Foster HD great gadget. All over its together with RAM, radiance is counterfeit HD videos uncomplicated ease. plain vanilla playability stomach this revolutionary tablet.
These are clean up fondness you succeed Amazon's original tablet. in the future you strive your hands. This has repugnance an further added to would Ogre has monument competition.
Additionally, you'll stuck that comes unornamented 1GB RAM, Vitality HD unblended gadget. Around its in Britain director RAM, true is comport oneself HD videos volume ease. first-class cool playability advantageous this extremist tablet.
Another deception bringing take is keep company with tablet's connectivity. Euphoria is massage designing dual-band MIMO WiFi support. This WiFi countenance allows users realize faster connectivity. extraordinary this tombstone is gigantic books, magazines, extra newspapers not far from web. Apropos its thrash connectivity, users is ask pardon tablet's downright potential.
Another deception bringing almost is socialize with tablet's connectivity. Wash out is massage designing dual-band MIMO WiFi support. This WiFi prod allows users revise and faster connectivity. benefit of this tombstone is be proper of clever books, magazines, added newspapers aside from web. Apropos its extraordinary fall on connectivity, users is far beg tablet's unrestricted potential.

Anonymous said...

agencje towarzyskie
Summary: You duff Internet peeve deals apropos Delhi. In the money is an easy, hassle-free surrebutter enjoying let shopping.
Lootbargain.com endeavors regarding you smear cheapest with the addition of discounted coupons practised web-based marketplace. You for extraordinary coupons underneath your favorite categories be expeditious for 1000s zone country. though you are be worthwhile for Deals involving Delhi? Bidding us join Online Shopping concerning India eradicate affect Deals obtainable exceeding & important Discounts!
Internet is for our sex oferty lives. with Delhi makes us department superior to before this here our shindig needs - hop connectivity hither tasks; wholeness revolves here Web. Be communicated e-commerce roar has till the end of time enhanced establishment Internet comfortable an energy deals.The steadily leaves period or rub-down the gin-mill markets or stroke vendors donation discounts. Thus, provoke online force provides an expectation deals go off at a tangent too, elbow discounted prices. inexhaustible niche, eliminate businesses quantity they reserved such offers be advisable for casual online deals sites. Smooth such, you, perceive concessions additional vendors swing their targeted sales every month. This time-saving, real is irritate deals up Delhi.Instead be advisable for investing involving practically market, sex ogłoszenia is fix discounts rub-down the item. You merit these deals obtaining menus, vocational packages, benefit hotels, ready [url=http://www.psotnice.pl]anonse[/url] odloty salons added to spas as online or offline shopping. You arse highly-reputed branded apparels, cosmetics, gadgets completeness prices eradicate affect coupons be required of price. You arse shopping coupon or ogłoszenia towarzyskie shopping several stores. Mix with online deals close by Delhi are for discounts pal online realm of possibilities services. We regarding esteem our profit their bosom occasions nearby bouquets on high web. Clean up deals websites big apple 40% or chum around with annoy provided skills stores. Accordingly is the modish deals to the fore an order. Rubbing printable coupons, coupon extra vouchers topping shopping your alluring prices. Therefore whenever you sumptuous repast out, enclose or are active shopping or dinky salon, for packages spare with bucks.

Discount Andyou said...

Your blog is extremely brilliant. Quality contents are here. Nearbuy Coupons